E-Fatura Program�
Hizmetlerimizden en iyi �ekilde faydalanabilmeniz i�in �erezler kullan�yoruz. bilsoft.com'u kullanarak �erezlere izin vermi� olursunuz. �erez politikam�z i�in t�klay�n.

E-Fatura Program�


E-Fatura Program�

E-fatura, içerisinde bir faturada yer almas� gereken bilgilerin yer ald��� elektronik ortamda haz�rlanan faturalara verilen isimdir. E-fatura, sat�c� ve al�c� aras�ndaki faturaland�rma i�leminin Gelir �daresi Ba�kanl��� üzerinden dijital ortamda yap�ld��� ve faturalar�n�n kâ��da bas�lmas�n�n gerekli olmad��� elektronik belgedir. E-fatura kullanarak kâ��t, bas�m, zarf, gönderim ve ar�ivleme gibi klasik faturalama masraflar�n�zdan kurtulabilir ve e-faturalar�n�z� an�nda kar�� tarafa ula�t�rabilirsiniz. E-fatura program�, Bilsoft yaz�l�m�n sundu�u Premium muhasebe program�n�n yan� s�ra ücretsiz ön muhasebe program�yla da entegre �ekilde çal��maktad�r. Böylelikle, hem cari i�lemlerinizi takip edebilir hem de fatura i�lemlerinizi gerçekle�tirebilirsiniz. Ayr�ca, Bilsoft Premium Mega Muhasebe Program� kullan�c�lar�na ve Bilsoft Online Muhasebe program� kullan�c�lar� ücretsiz e-faturaya ve e-ar�ive geçi� yapabilmektedir. Di�er bir ifadeyle, Online ve Premium Mega muhasebe programlar�m�z� kullanan mü�terilerimizin e-fatura dönü�ümleri ücretsiz yap�lmaktad�r.

Kimler e-Fatura Kullanabilir? Kimler için kullan�m� zorunludur?

E-faturan�n avantajlar�ndan yararlanmak isteyen herkes e-fatura sistemini kullanabilir. Madeni ya� lisans�na sahip ya da bu firmalardan mal al�p y�ll�k sat�� tutar� 25 milyon TL üzerinde olan firmalar; ve ÖTV’ye tabi kolal� gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten ya da ithal eden firmalar ve bu firmalardan mal al�p y�ll�k sat�� tutar� da 10 milyon TL üzerinde olan firmalar�n e-Fatura’ya geçi� zorunlulu�u bulunmaktad�r.

Avantajlar�


 • Maliyetleriniz azal�r. (Ka��t, mürekkep, zarf, postalama, ar�ivleme ve mutabakat vb.)
 • Faturalar�n�z� daha h�zl� haz�rlars�n�z. Zamandan tasarruf etmi� olursunuz.
 • Faturalar�n�z�n kaybolma riski olmaz.
 • Tahsilatlar�n�z� h�zland�r�rs�n�z. �stedi�iniz zaman eski faturalar�n�za rahatl�kla ula�abilirsiniz.
 • Faturalar�n�z dijital ortamda ar�ivlenir. Fatura saklama i� yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
 • Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz. Çevre dostudur.
 • Mü�terilerle ve sat�c�larla mutabakat yapman�z� kolayla�t�r�r.Program Modül Fiyatland�rma


Kulland���n�z programa göre e-Fatura ek modülü

Standart Ön Muhasebe

e-Fatura Ek Modülü
 • Tek bilgisayarda çal���r, ba�ka bilgisayardan ayn� verilere ula�amazs�n�z.
 • Bir kere ödeme yap�l�r.
 • �nternet olmadan e-fatura i�lemleri yap�lamaz.
 

  Bilgi Al

Online Ön Muhasebe

e-Fatura Ek Modülü
 • Online ön muhasebe program�na entegre çal���r.
 • �nternete ba�lanabilen her bilgisayardan i�lem yapabilirsiniz.
 • Online kullan�c�lar� e-Faturadan ücretsiz yararlan�rlar.
 

  Ücretsiz

Premium Mega Ön Muhasebe

e-Fatura Ek Modülü
 • Premium ön muhasebe program�na entegre çal���r.
 • Ayn� a� üzerinde kullan�l�rsa birden fazla pcde i�lem yap�labilir.
 • Bir kere ödeme yap�l�r.
 • �nternet olmadan e-fatura i�lemleri yap�lamaz.
 

  Ücretsize-Fatura Ba�vuru
Program Özellikleri


  1. Ar�ivleme

  2. Minimum 10 y�l boyunca güvenli bir �ekilde ar�ivleyebilirsiniz.
  1. Taslak Haz�rlama

  2. T�pk� mail'lerde oldu�u gibi taslak olarak haz�rlayabilirsiniz.
  1. Gönderme

  2. Fatura i�lemlerinizi mail alma ve gönderme kolayl���nda gerçekle�tirebilirsiniz.
  1. Görüntüleme & Yazd�rma

  2. Zaman ve mekan s�n�r� olmadan, toplu olarak görüntüleyebilir ve yazd�rabilirsiniz.
  1. Cari Kart Modülü

  2. S�n�rs�z Cari Hesap kart� tan�mlama
  3. S�n�rs�z grup tan�mlama
  4. Cariye Stoklu-Stoksuz Sat��
  5. Cariye kasa'dan ödeme ve tahsilat yapabilme
  6. Cariyi borçland�rma ve alacakland�rma i�lemleri
  7. Tahsilat ve ödeme makbuzu kesme
  8. Cari hesap ekstresi, Toplu Cari raporu ve cari i�lem raporu alabilme
  1. Stok Takibi Modülü

  2. S�n�s�z Depo tan�mlama
  3. S�n�rs�z Stok kart� Tan�mlama
  4. Barkodsuz ürünler için otomatik barkod tan�mlama
  5. Gramajl� ürünleriçin otomatik barkod tan�mlama
  6. Stok grubu ve birimi tan�mlama
  7. Stok kartlar�na resim yükleme
  8. Toplu stok raporu ve stok hareketleri raporunu alabilme
  9. Depo hareketleri raporunu alabilme
  10. Barkod etiketi basma (tekli veya toplu)
  11. Depolar aras� virman
 
  1. Raporlama Sistemi

  2. Cari kartlara ait Hesap ekstresi, Toplu cari raporu v.b.
  3. Stok, Depo Hareketleri,Stok listeleri raporu v.b.
  4. Sat�� raporu ve sat�� grafi�i
  5. Kasa hareketleri Raporu
  6. Banka Hareketleri Raporu
  7. Çek/Senet raporu                    
  8. Kar-Zarar Analizi
  9. Gün Sonu Raporu                   
  1. Fatura Modülü

  2. Al��, Sat�� ve �ade faturas� düzenleme
  3. H�zl� parekende sat��� yapabilme
  4. Standart ve gramajl� ürün barkod deste�i
  5. �rsaliyeyi fatura dönü�türme
  6. Fatura makbuz bas�m�
  7. Detayl� al��, sat�� ve iade faturas� raporlama
 
  1. Kasa Takip Modülü

  2. Kasadan ödeme ve tahsilat i�lemleri
  3. Kasadaki kalan bakiyeyi görme
  4. Kasa'dan banka'ya virman yapabilme
  5. �ki tarih aras� detayl� raporlama
  1. Banka Takip Modülü

  2. S�n�rs�z banka hesab� tan�mlama
  3. Banka hareket giri�i yapabilme
  4. Banka'dan Bankaya veya Banka'dan Kasaya virman yapabilme
  5. Banka hareketlerini detayl� raporlama
 
  1. Çek-Senet Takibi

  2. S�n�rs�z çek-senet tan�mlama
  3. Çeklerin ödeme/tahsilat durumunu de�i�tirme
  4. �ki tarih aras�nda detayl� raporlama
  1. Taksit Takip Modülü

  2. Otomatik taksitlendirme Modülü
  3. Vadesi gelen taksitleri ana ekranda uyarma
  4. Taksitlerin tahsilat ve ödeme i�lemleri
  5. Detayl� taksit raporu alabilme
 
  1. Kullan�c� Arayüzü

  2. Birden çok bilgisayardan eri�im
  3. Her kullan�c�y� yetkilendirme (Ekleme,Düzenleme,Silme Raporlama i�lemlerine göre)
  4. Firma bilgi tan�mlama            
  5. �ube Tan�mlama
  6. �nternetin oldu�u her yerde mekandan ba��ms�z ba�lanabilme

   

  1. Di�er Özellikler

  2. H�zl� fiyat sorgulama ekran�
  3. H�zl� günlük sat�� analizi
  4. Vadesi gelen veya geçen taksit hat�rlatma
  5. Otomatik güncelleme
  6. Fatura ve rapor dizayn�n� kullan�c�n�n kendi yapabilmesi 
  7. Fiyatland�rmaya yeni ek modüller dahil de�ildir.
 


E-Fatura Barem Fiyatland�rma
Aç�klama


 • Fiyatlara KDV dahil de�ildir.
 • Fiyatlar 1 y�ll�k sözle�me için geçerlidir.
 • Fiyatlara saklama ücreti dahildir.
 • Faturaland�rma paket türüne göre ayl�k periyodlarla yap�lmaktad�r.

E-Fatura hakk�nda detayl� bilgi almak için bizi aray�n. (0212) 912 24 26 nolu numaradan bize ula�abilirsiniz. Dilerseniz ileti�im formunu doldurun mü�teri temsilcimiz sizi aras�n.Program Görselleri


Bilsoft, Mali m�h�r onayl� e-Fatura uygulamas� �zel Entegrasyon ve Saklama Hizmet sa�lay�c�s�d�r.
Ana Gösterge Paneli
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� gelen faturalar
Gelen Faturalar
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� giden faturalar
Giden Faturalar
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� taslak fatura kaydetme
Taslak Faturalar
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� masa�st� anasayfa
Ana Sayfa
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� banka takip mod�l�
Banka
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� cari hesap takip mod�l�
Cari Hesaplar
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� fatura listesi
Fatura Listesi
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� yeni efatura kesme kaydetme
Yeni Sat�� Faturas�
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� kasa takip gelir gider takibi
Kasa
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� stok kart� takibi
Stok Kartlar�
Bilsoft,e-Fatura, e-Ar�iv, e-Defter, Mali M�h�r, e-�rsaliye, program� taksit takip mod�l�
Taksit Takip
 


Yeni Vergi Usul Kanunu


Kimleri Kaps�yor?

 • Mevcut E-Fatura kullananlar
 • Vergi mükellefleri aras�nda 5.000 TL ve üzeri fatura kesen
 • Vergi mükellefi olmayanlara 30.000 TL ve üzeri fatura kesen
 • Brüt Sat�� Has�lat� 5 Milyon TL ve Üzeri
 • EPDK lisansl� �irketler
  (Bayiler dahil)-ÖTV I
 • Motorlu Ta��tlar
  (�mal, �thal, Bayiler)-ÖTV III
 • �nternet arac�l��� ile sat��, kiralama i�lerine internet siteleri yoluyla arac�l�k edenler.
 • �nternet reklamlar� yay�nlayan internet reklam hizmet arac�lar�
 • Bavul Ticareti Yapan Firmalar
 • Komisyoncu veya Tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

  Bilgi Al

E-Fatura

 • Uygulamada
 • 01.01.2020
 • 01.01.2020
 • 01.07.2020
 • 01.07.2020
 • 01.07.2020
 • 01.01.2020
 • 01.01.2020
 • 01.07.2020
 • 01.01.2020

  Ücretsiz

E-Ar�iv

 • 01.01.2020
 • 01.01.2020
 • 01.01.2020
 • 01.07.2020
 • 01.07.2020
 • 01.07.2020
 • 01.01.2020
 • 01.01.2020
 • 01.07.2020
 • 01.01.2020

  Ücretsize-Fatura Mevzuat�


Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan yönetilen e-fatura uygulamas�nda amaç tek format ve standarda göre sat�c� ve al�c� aras�nda güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sa�layan bir sistem olu�turmakt�r.

Bu nedenle Maliye Bakanl��� Gelir �daresi Ba�kanl��� (G�B) taraf�ndan, Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebli�leri ile E-fatura uygulamas�na ait usul ve esas, standart ve düzenlemeler yapm��t�r.

E-fatura ile ilgili tebli� ve di�er dokümanlar� a�a��da bulunan alandan inceleyebilirsiniz.

 

 • VUK 58 Say�l� Sirküleri: Vergi Usul Kanunu 58 Say�l� Sirkülerine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 397 S�ra No'luVUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 397 S�ra No'lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • G�ncel �ekli �le VUK Genel Tebli�i (397 S.N): e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan G�ncel �ekli �le 397 S�ra No'lu VUK Genel Tebli�e Ula�mak ��in T�klay�n�z…
 •  
 • 416 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 416 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 421 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 421 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • Güncel �ekli �le VUK Genel Tebli�i (421 S.N): e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Güncel �ekli �le 421 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 424 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 424 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 433 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 433 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 447 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i (S�ra No: 397’de De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli�): e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 447 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 448 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i (S�ra No: 421’de De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli�): e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 448 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 454 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 454 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • e-Fatura Gümrük ��lemleri K�lavuzu Tasla��: e-Fatura Gümrük ��lemleri K�lavuzu Tasla��na Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 461 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�i (S�ra No: 454)’nde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli�: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 461 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 475 S�ra No’l� VUK Genel Tebli�i (S�ra No: 454)’nde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli�: e-fatura ile �lgili Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan 475 S�ra No’lu VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 494 S�ra No'lu VUK Genel Tebli�i: 494 S�ra No'lu VUK Genel Tebli�i'nin Güncel Haline Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 •  
 • 509 S�ra No'lu VUK Genel Tebli�i: e-Fatura �le �lgili Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan (509 S�ra No'lu) VUK Genel Tebli�ine Ula�mak �çin T�klay�n�z…
 


S�k Sorulan Sorular (SSS)


 • E-Fatura nedir?
 • Dijital ortamda haz�rlanan faturalara Elektronik Fatura (E-Fatura) denir. Kâ��da bas�lmayan ve internet üzerinden al�c� ve sat�c�ya iletilen e-fatura, ileride tüm firmalar için zorunlu hale getirilecektir.
 •  
 • E-Fatura’y� niçin kullanmal�y�m?
 • E-fatura kullan�m�nda girilen faturalar an�nda dijital ortama kay�t edildi�inden mü�teriler ve sat�c�larla mutabakat yapman�z kolayla��r. Fatura saklama i� yükü ve maliyetinden kurtulursunuz. Bilsoft E-Fatura arac�l���yla güvenli bir �ekilde fatura gönderip alarak fatura bilgilerine sistem sorgusuyla an�nda eri�erek faturaya ili�kin bilgilerin an�nda kontrolünü sa�layabilirsiniz.
 •  
 • Zorunluluk kapsam�nda de�ilim? Yine de e-fatura uygulamas�na kendi iste�im ile dahil olabilir miyim?
 • Evet. �ste�e ba�l� olarak e-fatura uygulamas�na dahil olmak mümkündür.
 •  
 • E-fatura uygulamas�na nas�l dahil olabilirim?
 • G�B’e e-fatura ba�vurunuzu yap�p, mali mührünüzü alman�z gerekir.
 •  
 • E-faturan�n ç�kt�s�n� al�p yazd�rmam gerekiyor mu?
 • Hay�r böyle bir zorunluluk yoktur. Mü�terilerinize faturan�z� elektronik ortamda iletirsiniz. Süreç tamamen dijital ortamda gerçekle�ir.
 •  
 • E-fatura uygulamas�na geçtikten sonra kâ��t fatura düzenleyemez miyim?
 • E-fatura uygulamas�na geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-fatura, dahil olmayan firmalara ise ka��t fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura al�c�s�n�n sisteme dahil olup olmad���n�n kontrolü fatura olu�turulmadan önce mükellef taraf�ndan yap�lmal�d�r.
 •  
 • Mü�terilerimin e-fatura kullan�c�s� olduklar�n� nas�l bilirim?
 • Program�n sat�� ekran�nda mü�terinin vergi numaras� yaz�ld���nda, fatura al�c�s�n�n sisteme dahil olup olmad���n� otomatik olarak kontrol etmektedir.
 • Bir di�er kontrol edebilece�ini yer ise E-Fatura resmi sitesinde yer alan liste düzenli olarak güncellenmektedir. Listeyi buradan (http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html) kontrol edebilirsiniz.
 •  
 • E-Faturay� nas�l ar�ivleyece�im?
 • E-Faturalar�n ç�kt�s�n�n al�n�p saklanmas� gibi bir yasal zorunlulu�unuz bulunmamaktad�r. Faturalar tamamen elektronik ortamda ar�ivlenir. Yine de dileyen kullan�c�lar ç�kt�lar�n� saklayabilir.
 •  
 • E-Fatura sistemi ile irsaliye haz�rlayabilir miyim?
 • Evet. Bunu yapabilmek için e-faturan�n mal�n teslim edilece�i tarihte düzenlenmi� olmas� gerekir. Gönderdi�iniz e-faturada düzenleme tarihi yan�nda düzenleme zaman�n�n saat olarak gösterilmesi halinde e-faturan�n kâ��t dökümü irsaliye yerine geçer. Fakat bu ç�kt�ya “�rsaliye yerine geçer” ifadesinin yaz�lmas� ve kâ��d�n ka�elenip imzalanmas� da gerekir.
 •  
 • Temel ya da Ticari Fatura Senaryosu Nedir?
 • E-fatura sistemine geçtikten sonra, e-fatura ile çal��aca��n�z mü�teri ya da tedarikçilerle temel ya da ticari fatura senaryolar�ndan birini seçmeniz gerekiyor. Ticari Fatura Senaryosu’nda mü�terinizin 7 gün içinde kabul ya da ret vermesi gerekir. E�er vermezse faturay� kabul etmi� say�l�r. Temel faturada bu �ekilde bir onay süreci bulunmamaktad�r.